1. Všeobecné

Ďakujeme, že používate entrilion! Pozorne si prečítajte tento dokument, ktorý obsahuje podmienky používania nami poskytovaných služieb, webovej stránky a nášho softvéru.

Naše podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú ako zbierame a používame vaše informácie a ako zabezpečujeme ich ochranu.

Používaním našich služieb súhlasite s podmienkami, ktoré sú obsahom tohto dokumentu a zároveň predkladáte objednávku na nami poskytované služby (vznik zmluvy medzi nami ako poskytovateľom služby a vami ako zákazníkom).

V prípade používania našich služieb pre organizácie, súhlasíte s týmito podmienkami v mene vašej organizácie, s tým, že na tento súhlas máte oprávnenie konať v mene spoločnosti.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky vyhlásenia, zmluvy, dohody a iné druhy právnych dokumentov medzi nami: enprovia s.r.o. a vami, zákazníkom.

Ohľadom otázok týkajúcich sa podmienok nás prosím, kontaktujte.

2. Váš obsah

Používaním našich služieb dochádza k výmene dokumentov a odkazov medzi vami a nami, ktorých obsah je vašim vlastníctvom a my na tento obsah nenadobúdame a nenárokujeme si žiadne práva. Výnimkou sú práva umožňujúce prístup k obsahu 

a nami poskytovaných služieb, napr. skenovanie, vytváranie miniatúr, zálohovanie dát a iné. V prípade akéhokoľvek neautorizovaného používania vášho účtu, obsahu alebo služieb treťou stranou bez vášho vedomia, je nutné nás písomne kontaktovať.

Za účelom edukácie nadobúdate právo na šírenie označených dokumentov, ale nenadobúdate žiadne autorské práva na tieto dokumenty.

 

3. Poskytovanie služieb

Súhlasom s podmienkami tohto dokumentu a platbou za balík vybraných služieb, stanovených na našej webovej stránke, budeme sa snažiť v čo najvyššej kvalite vykonávať službu.

V prípade plánovaného výpadku služieb sa vám ich nedostupnosť budeme snažiť vopred oznámiť.

Negarantujeme 100% dostupnosť služieb, ale snažíme sa skvalitňovaním služieb zabezpečiť ich chod 24/7/365.

 

4. Cenová ponuka a platobné podmienky

Ceny za jednotlivé balíky našich služieb na webovej stránke sú uvedené bez dane (DPH na Slovensku 20%).

Ak máte pridelené daňové identifikačné číslo na daň z pridanej hodnoty na území EÚ a nenachádzate sa na území Slovenska, zadajte toto číslo pri objednávke balíka. Daň z pridanej hodnoty nebude automaticky prirátaná k vašej objednávke.

Celková suma objednávky je splatná ihneď po potvrdení objednávky.

 

5. Zmena vášho balíka

Svoj balík máte možnosť rozšíriť kedykoľvek na webstránke. Pri rozšírení vášho balíka sa nevyužitá, zaplatená suma automaticky presúva na rozšírený balík.

 

6. Pravidlá používania služieb

entrilion sa zameriava na poskytovanie služieb tej najvyššej kvality. Tieto služby sú udržiavané v najvyššej kvalite len v prípade, ak užívatelia dodržiavajú určité pravidlá.

Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami súhlasíte, že nebudete zneužívať služby entrilion-u, a ani nebudete napomáhať tretej strane zneužívať tieto služby. 

Súhlasíte, že nebudete:

 • Porušovať zákon ukladaním, zdieľaním, publikovaním a rozšírovaním obsahu, ktorý je nelegálny, akokoľvek porušuje autorské práva iných alebo je prejavom nenávisti voči iným osobám, rasám, menšinám
 • Ukladať, publikovať alebo zdieľať akýkoľvek nevhodný obsah či materiál s náznakmi pornografie, nahoty, násilia a krutosti
 • Ukladať, publikovať alebo zdieľať akýkoľvek obsah či materiál, používaný za účelom šírenia softvérových vírusov (alebo iného škodlivého kódu - spyware, trojan, worm a pod.)
 • Zámerne obchádzať/vyhýbať sa bezpečnostným 
 • Náhodné testovanie otvorených portov v systéme za účelom nájdenia systémových slabostí
 • Využívať služby reverzného prekladu kódu a zámerne ho zneužívať, alebo použiť reverzne preložený kód na ďalšie účely s cieľom nadobudnutia zisku
 • Využívať administrátorské funkcie stránky, ku ktorým nemáte explicitne dovolený prístup.
 • Vytvárať nadpočetné užívateľské účty
 • Automaticky prehľadávať v systéme zoznam používateľských účtov
 • Vytvárať a posielať neautorizované emaily
 • Zasielať zavádzajúce správy, klamlivé odkazy vyžadujúce neoprávnený prístup do systému
 • Akýmkoľvek spôsobom narušovať IT infraštruktúru nášho systému (napr. preťaženie)
 • Nezneužívať limity balíka a nezneužívať poukazy poskytujúce bonusy v systéme

Vyhradzujeme si právo okamžitého zrušenia zmluvy, v prípade že dôjde k porušeniu akéhokoľvek z horeuvedených pravidiel.

Zároveň si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť podmienky používania. Akceptovaním podmienok zároveň súhlasíte, že prípadné zmeny v týchto podmienkach budete pravidelne sledovať.

 

7. Trvanie a zrušenie zmluvy

Bezplatný skúšobný balík môže zrušiť kedykoľvek hociktorá zo zmluvných strán. Skupiny v rámci účtu vytvorené bezplatne, budú deaktivované a vzájomná zmluva zrušená.

Balíky platené na mesačnej báze môžu byť zrušené do konca aktuálneho  mesiaca. Ak nenastanie zrušenie zmluvy do konca mesiaca, balík a zmluva budú obnovené na ďalší mesiac.

 

Balík platený na ročnej báze môže byť zrušený po uplynutí 12 mesiacoch. Ak zrušenie balíka nebolo oznámené do 30 dní pred uplynutím predplatnej doby, zmluva bude automaticky obnovená na ďalších 12 mesiacov.

V prípade neuhradenia nami poskytovaných služieb alebo balíkov sa zmluva automaticky ruší.

Na základe zrušenia zmluvy bude zároveň váš účet zrušený.

Vyhradzujeme si právo dočasne deaktivovať alebo zrušiť váš prístup k službám kedykoľvek to považujeme za vhodné bez zodpovednosti za vzniknuté škody na vašej strane.

 

8. Záruka

enprovia zodpovedá za ochranu dát prenesené v elektronickej podobe do a z systému entrilion a priradených aplikácii, služieb, a aby prenesené dáta neboli dostupné pre tretiu stranu.

Na prenos všetkých dát používame protokol TLS.

Používaním služieb akceptujete riziko, že pri prenose dát alebo používaním našich služieb môže dôjsť k zachyteniu dát treťou stranou, ktorá nebola oprávnená disponovať týmito dátami, a tieto dáta môžu byť nelegálne zneužité treťou stranou.

enprovia neberie na seba žiadnu zodpovednosť za konanie tejto tretej strany a ani za zabezpečenie ochrany prenosu zašifrovaných dát.

 

9. Obmedzenie zodpovednosti

 enprovia a jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za priame či nepriame, špecifické, náhodné, následné škody ako napr.: strata zisku, príjmu, náklady spojené so stratou, poškodením, výmenou tovaru, dát, vyplývajúce z používania alebo nemožnosti použitia našich služieb, aplikácii, webstránky alebo akejkoľvek spojenej stránky, škody spôsobené používaním zavádzajúcich informácii alebo materiálu na webovej stránke, ani v prípade, že enprovia a jej dodávatelia boli upozornení na možnosti takéhoto poškodenia.

 

10. Ochrana dát

Vami poskytované dáta zbierame za účelom spracovania vašich objednávok a na ďalšie zmluvné účely s vami.

Žiadne z týchto dát sa neposkytujú tretej strane. Prosíme, pozorne si prečítajte detaily uvedené na stránke o ochrane osobných údajov.

 

11. Umiestnenie vašich dát

Môžete sa rozhodnúť, kde budú vaše dáta umiestnené. V prípade bližšie nešpecifikovaného miesta uloženia vašich dát budú tieto lokalizované na Slovensku, a tým sa riadia zákonmi Európskej Únie a legislatívou SR.

 

12. Aktualizácia služieb

Vyhradzujeme si právo aktualizovať a meniť nami poskytované služby neplánovaným nasadzovaním novej verzie softvéru, za účelom skvalitňovania služieb, pridávania nových funkcií, odoberania už existujúcich funkcií a kompletného pozastavenia služieb.

 

13. Zmluvné strany, dozorujúci zákon a miesto konania sporu

Zmluvu uzatvárate s enprovia s.r.o., Štefánikova 22, 81104 Bratislava, Slovenská republika. Na podmienky v tomto dokumente a zmluvu sa vzťahujú zákony SR bez ohľadu na konflikty v princípoch zákona. V prípade, že sú obe zmluvné strany právnické subjekty, podliehajúce verejnému právu, miesto konania sporu bude Bratislava.

Na zmluvu medzi vami a nami sa nevzťahuje Dohovor OSN zo 17. júla 1973 ani Dohovor OSN z 11. apríla 1980, o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a preto smernice a ustanovenia zahrnuté v spomenutých dohovoroch nemôžu byť aplikované na zmluvu.

enprovia má právo prideliť túto zmluvu inému subjektu kedykoľvek s alebo bez vášho vedomia.

 

14. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo presunúť, premiestniť alebo zrušiť naše závävky zahrnuté v tejto zmluve, bez akéhokoľvek upovedomenia. Používateľ nesmie presunúť právo používania služieb zahrnuté v tejto zmluve iným subjektom.

V prípade presunutia, premiestnenia alebo zrušenia niektorých zmluvných záväzkov, ostávajú ďalšie zmluvné závazky stále v platnosti.

 

Upozornenia na duševné vlastníctvo

Celý obsah webovej stránky zahŕňajúci nami poskytovanej služby, zahrňujúce dizajn, text, softvér, technické nákresy, obrázky, grafiku a ostatné elementy a ich výber a usporiadanie podliehajú autorským právam a ochrannej známke (c) enprovia a sú vlastníctvom enprovia s.r.o. a jeho dodávateľom, zmluvným partnerom a lincesorom. Všetky práva vyhradené.

entrilion, enprovia a logo entrilion sú registrované ochranné známky a sú vlastníctvom enprovia s.r.o. Vyhradzujeme si právo na vlastníctvo patentov,  žiadosti o patentovanie, ochranné známky, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo, ktoré sú súčasťou nami ponúkanej služby. Pokým ste od nás explicitne neobdržali licenciu na využitie duševného vlastníctva, nemáte právo na toto duševné vlastníctvo. Všetky práva, ktoré neboli udelené, sú vyhradené. 

 

Zmluvné podmienky v slovenskom jazyku majú iba informatívny charakter. Oficiálna verzia je v anglickom jazyku dostupná tu.